Algemene voorwaarden samenwerkende gemeenten/VNG Realisatie (Landelijke online diensten)

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Afnemer: de natuurlijke persoon die al dan niet namens zijn/haar organisatie gebruik maakt van de producten, digitale inhoud en/of diensten;
 2. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de afnemer of initiatiefnemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 4. Initiatiefnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan afnemers aanbiedt;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de initiatiefnemer en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor aanbieden van producten op afstand, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de initiatiefnemer

VNG Realisatie (landelijke online diensten) in samenwerking met samenwerkende gemeenten
Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag
E-mailadres: landelijkeonlinediensten@vng.nl
KvK-nummer: 27348329

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de initiatiefnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen initiatiefnemer en afnemer, binnen de pilot landelijke online diensten.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer beschikbaar gesteld. De overeenkomst wordt beschikbaar gesteld via de website waar de aanmelding gebeurt.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De overeenkomst komt elektronisch tot stand, daarbij zijn door de initiatiefnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data genomen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. De afnemer kan elektronisch betalen, daartoe heeft de initiatiefnemer passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. De afnemer kan de overeenkomst voor producten, digitale inhoud en/of diensten ontbinden, maar er is geen terugbetalingsvoorziening.

Artikel 7 - Levering en uitvoering

 1. De initiatiefnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Artikel 8 - Betaling

 1. De afnemer dient de betaling direct bij aanvraag te betalen.
 2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de initiatiefnemer te melden.

Artikel 9 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de initiatiefnemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.